Skin Spellthief Lux ของ Lux

Skin Gallerylux > Skin Spellthief Lux ของ Lux

เกี่ยวกับ Skin Spellthief Lux

สกิน Spellthief Lux ของ Lux ที่ทำให้แชมป์เปี้ยนของเราเด่นกว่าของคนอื่นๆ โดยสกินต่างๆ นี้ สามารถซื้อได้ใน LoL Store ในบางช่วงเวลาเท่านั้น

Artwork : Skin Spellthief Lux

Artwork : Skin Spellthief Lux ของ  Lux

Screenshot : Skin Spellthief Lux

Screenshot : Skin Spellthief Lux ของ  Lux