Skin Tango Twisted Fate ของ Twisted Fate

Skin Gallerytwisted_fate > Skin Tango Twisted Fate ของ Twisted Fate

เกี่ยวกับ Skin Tango Twisted Fate

สกิน Tango Twisted Fate ของ Twisted Fate ที่ทำให้แชมป์เปี้ยนของเราเด่นกว่าของคนอื่นๆ โดยสกินต่างๆ นี้ สามารถซื้อได้ใน LoL Store ในบางช่วงเวลาเท่านั้น

Artwork : Skin Tango Twisted Fate

Artwork : Skin Tango Twisted Fate ของ  Twisted Fate

Screenshot : Skin Tango Twisted Fate

Screenshot : Skin Tango Twisted Fate ของ  Twisted Fate